ZAWARTOŚĆ  AZOTU AZOTANOWEGO (N - NO3)  W GLEBACH GRUNTÓW ORNYCH POLSKI JESIENIĄ PO ZBIORACH ROŚLIN.

 

Zawartość azotu azotanowego w glebie w okresie jesieni stanowi wskaźnik potencjalnego zagrożenia wód glebowo - gruntowych nadmiarem tej labilnej formy azotu wymywanej z gleby. Zawartość azotanów w glebie w okresie jesieni powinna być na tyle niska, aby przy przeciętnych dla danego regionu opadach okresu jesienno - zimowego potencjalna ilość wymytego azotu nie powodowała wzrostu azotu azotanowego w wodzie glebowo gruntowej (na głębokości 90 - 120 cm) powyżej poziomu krytycznego ustanowionego w Dyrektywie Azotanowej (11,3 mg N-NO3 / l  ).

Oznaczenia zawartości form azotu mineralnego w glebach wykonują Okręgowe Stacje Chemiczno Rolnicze. Na podstawie prowadzonych przez Stacje od 1997 roku we współpracy z IUNG badań monitoringowych wyznaczono 5 klas zawartości azotu azotanowego w glebach zaliczonych do 4 kategorii agronomicznych. Przedziały tych klas zamieszczono w tabeli.

KLASY ZAWARTOśCI AZOTU AZOTANOWEGO W GLEBIE W OKRESIE JESIENI

Kategoria

Agronomiczna gleby

Zawartość N-NO3 w warstwie 0-90cm gleby w kg N / ha

b.niska

Niska

średnia *

wysoka

b.wysoka

Bardzo lekka

< 26

27-42

43-59

60-85

>85

Lekka

< 32

33-51

52-71

73-104

>104

średnia

< 37

38-58

59-81

82-119

>119

Ciężka

< 39

40-60

61-85

86-123

>123

 

Przedział zawartości N-NO3 w glebie w klasie zawartości średniej może być uznany za bezpieczny ze względu na możliwe zagrożenie wód glebowo-gruntowych nadmiarem azotanów.

 

            Poniżej przedstawiono przeciętną zawartość azotu azotanowego N-NO3  w glebach województw w okresie jesieni . Jak wynika z tych danych w czterech województwach gleby wykazywały niską, w dziewięciu województwach średnią i w trzech województwach wysoką zawartość azotu azotanowego.